Geny odpowiedzialne za alkoholizm

geny_a_alkoholizmZ badań przeprowadzonych przez amerykańskich i niemieckich naukowców wynika, że istnieje pewien zespół genów, który może pomóc w określeniu czy dana osoba obarczona jest ryzykiem uzależnienia od alkoholu. Ta potężna grupa genów potrafi z powodzeniem zidentyfikować osoby mające problemy alkoholowe.

Co geny mają wspólnego z alkohilizmem?

Geny te są w stanie rozpoznać alkoholików na poziomie całej populacji, gorzej radzą sobie natomiast z identyfikacją pojedynczych przypadków. Prawdopodobnie jest to spowodowane zróżnicowaną rolą środowiska, jaką odgrywa ona w rozwoju choroby alkoholowej u każdego człowieka.

Jak twierdzą specjaliści wykorzystanie informacji zapisanej w genach, która wskazywałaby na styl życia danej osoby może okazać się bardzo pomocne. Wiedza na temat predyspozycji do alkoholizmu może wpłynąć na zmianę stylu życia wielu ludzi. Odkryte geny informują jednak tylko o ewentualnym ryzyku, nie dają zatem całkowitej pewności co do tego, czy dana jednostka faktycznie uzależni się od alkoholu.

W trakcie swoich badań specjaliści włączyli do analizy wyniki testów niemieckich naukowców, którzy poprzez badania całych genomów poszukiwali genu odpowiedzialnego za alkoholizm, a następnie porównali je rezultatem innych badań genetycznych, których zamiarem było również odkrycie genu sprzyjającego rozwojowi alkoholizmu. W efekcie wyodrębnili oni grupę 135 potencjalnych genów, które mogły mieć związek z chorobą alkoholową. Dalsze testy prowadzone na myszach pozwoliły zmniejszyć tę liczbę do 11 genów oraz 66 ich wariantów nazywanych polimorfizmami pojedynczych nukleotydów. Naukowcy uznali, że ten właśnie zestaw 11 genów można zastosować przy rozpoznawaniu alkoholizmu dla trzech grup populacji, których dane na temat spożywanego alkoholu były dostępne. Na te trzy grupy składały się osobniki rasy kaukaskiej, afroamerykańskiej zamieszkującej USA oraz mieszkańców Niemiec. Dowiedziono, że niektóre z tych 11 genów odpowiedzialne są również za rozwój innych zaburzeń, do których zalicza się uzależnienie od kokainy, choroba Parkinsona, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia i zaburzenia lękowe. Dokładne zbadanie opisanych genów może zasugerować naukowcom nowe metody leczenia i profilaktyki alkoholizmu.

Oceń