Przebieg badania DNA na ojcostwo

Badanie ojcostwa wykonywane jest metodą Multiplex STR, na podstawie 24 markerów DNA.  

Na każdym z etapów laboratorium zobowiązane jest do przestrzegania ściśle określonych procedur. Każde zlecenie i każda próbka otrzymują unikatowe numery. Wykorzystywane jest do tego oprogramowanie, które uniemożliwia nadanie drugi raz tego samego numeru. Dzięki temu wyeliminowana jest możliwość zamiany próbek między zleceniami. Co więcej, w kluczowych etapach badania uczestniczy drugi pracownik, który kontroluje pracę pierwszego i również odpowiada za prawidłową realizację zlecenia. 

Etapy badania:

  1. Izolacja DNA
  2. Amplifikacja DNA
  3. Rozdział elektroforetyczny DNA
  4. Analiza statystyczna
  5. Wystawienie raportu z analiz

Etapy badania ojcostwa

1. Izolacja DNA.

Na początku stosuje się specjalne odczynniki, podwyższoną temperaturę i wirowanie. Dzięki temu zostaje naruszona ściana komórkowa komórek obecnych w próbce i uzyskuje się DNA w czystej postaci

.2. Amplifikacja DNA (reakcja PCR, ang. Polymerase Chain Reaction)

Ilość wyizolowanego DNA nie jest wystarczająca do dalszych analiz i konieczne jest jego zwielokrotnienie. Wykorzystuje się do tego reakcję PCR, która opiera się na zdolności rozłączania się dwuniciowej helisy DNA do dwóch pojedynczych nici. Do każdej z nich przyłączają się statery i enzymy, które odbudowują drugą nić. 

Reakcja przebiega w termocyklerze w mieszaninie zawierającej znakowane startery, wolne nukleotydy, polimerazę i bufor. Ok. 30 razy powtarzany jest cykl:

  • 96°C denaturacja DNA (rozdzielenie nici);
  • 59°C – przyłączenie starterów do jednoniciowego DNA, rozpoczynających odbudowanie drugiej nici;
  • 72°C – elongacja (wydłużenie) nici z udziałem polimerazy, która pomaga połączyć się wolnym nukleotydom.

Dla reakcji PCR istotny jest odpowiedni dobór temperatur i odczynników, sprawny technicznie termocykler oraz jakość próbek. Laboratorium może zagwarantować prawidłowy przebieg reakcji dzięki testom odbytym w ramach walidacji procedury badawczej do wykorzystania jej do badań ojcostwa..

3. Rozdział elektroforetyczny DNA

W kolejnym etapie ma miejsce rozdział elektoforetyczny, w czasie którego obdarzone ładunkiem ujemnym cząsteczki DNA wędrują do elektrody o ładunku dodatnim. Mniejsze fragmenty wędrują szybciej, większe – wolniej. W urządzeniu, zwanym potocznie sekwenatorem, ma miejsce ich detekcja za pomocą lasera. Jest ona możliwa dzięki świeceniu znakowanych starterów dodanych wcześniej do mieszaniny reakcyjnej PCR.

Laser odczytuje wartość alleli w analizowanych markerach DNA i na tym etapie laboratorium może ocenić jakość próbki dostarczonej do badania. Dane analizowane są następnie przez oprogramowanie Genemapper, które pozwala na odczytanie wartości alleli w poszczególnych markerach. Widoczny jest już wtedy profil genetyczny osoby badanej. 

4. Analiza statystyczna

Dane uzyskane na etapie rozdziału elektroforetycznego wykorzystywane są do obliczenia prawdopodobieństwa ojcostwa. Ustala się, czy jest ono na tyle wysokie, że można wydać wynik graniczący z pewnością. 

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii wiarygodne wyniki potwierdzające ojcostwo powinny mieć ustalone prawdopodobieństwo na poziomie co najmniej 99,9999%. Jeśli jest mniejsze, zwykle zaleca się zwiększenie liczby badanych markerów lub włączenie do badania matki. W naszym laboratorium analizuje się aż 24 markery DNA, dlatego praktycznie w każdym przypadku uzyskiwane jest prawdopodobieństwo wynoszące co najmniej 99,9999%  (nawet gdy badane są tylko dwie osoby – dziecko i ojciec).

Jeśli mężczyzna został wykluczony jako biologiczny ojciec, badanie wykonywane jest drugi raz na podstawie nowej próbki, przez innego pracownika. Przeczytaj więcej o analizie statystycznej i 24 markerach DNA

5. Wystawienie raportu z analiz

Do wystawienia raportu laboratorium wykorzystuje autorskie oprogramowanie, które generuje go automatycznie, zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego. Raport zawsze jest opracowywany i autoryzowany przez dwie osoby – pracowników posiadających odpowiednie upoważnienie. Zobacz przykładowy wynik badania.

.
Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz