Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem można wnieść zarówno po rozwodzie, jak i również w czasie trwania małżeństwa. Jest to możliwe, nawet gdy rodzice żyją w związku nieformalnym. Kontakty z dzieckiem to prawo, ale i obowiązek każdego rodzica. Sprawdź, jak przebiega ustalenie kontaktów z dzieckiem i jak złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem!

Tego dowiesz się z artykułu:

Co oznaczają kontakty z dzieckiem?

Zgodnie z przepisami niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice i ich dziecko mają obowiązek oraz prawo utrzymywania ze sobą kontaktów. By dziecko mogło prawidłowo się rozwijać i funkcjonować, potrzebuje kontaktu zarówno z matką, jak i ojcem. Jedynie w uzasadnionych przypadkach sąd może orzec o ograniczeniu prawa do kontaktu z dzieckiem [1].

Przez kontakty z dzieckiem rozumie się osobistą styczność (spotkania, wizyty, zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu) i możliwość porozumiewania się na odległość (połączenia telefoniczne, poczta mailowa, tradycyjna, komunikatory społecznościowe) [1].

Od czego zależy ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem, a dokładnie ich sposób i forma zależy zarówno od wieku dziecka, stanu zdrowia, jak i jego rozwoju psychofizycznego [2]. Określając rodzaj kontaktów z dzieckiem, należy pamiętać o jego dobru i uwzględnić rozsądne życzenia dziecka [1].

Jak przebiega ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem może nastąpić na wiele sposobów. Należą do nich: porozumienie między rodzicami, ugoda zawarta przed mediatorem, postanowienie sądu (sprawa o ustalenie kontaktów), wyrok sądu, ugoda sądowa [2]. Jeżeli rodzice nie są w stanie porozumieć się w kwestii kontaktów z dzieckiem, wtedy najpopularniejszym rozwiązaniem jest złożenie odpowiedniego dokumentu w sądzie, jakim jest wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Gdzie złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Gdy nie możliwości, by rodzice sami doszli do porozumienia w kwestii kontaktów z dzieckiem, sprawę należy skierować do sądu rodzinnego. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem składa się do Sądu Rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Opłata za wniosek wynosi 40 zł. Do wniosku należy również załączyć odpis dla drugiej strony [1].

Co powinien zawierać wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem powinien zawierać opisany sposób ich przebiegu. Oznacza to, że należy wskazać m.in. miejsce spotkań z dzieckiem, termin i czas ich trwania, czy mają odbywać się bez udziału drugiego rodzica, kwestie przygotowywania i wydania dziecka, kwestie odbierania lub odwożenia dziecka, sposób wykonywania kontaktów np. w ferie, wakacje, święta, dni okolicznościowe, formę i częstotliwość porozumiewania się dzieckiem na odległość [1].

Sprawa o kontakty z dzieckiem – o czym pamiętać?

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem jest pismem wszczynającym postępowanie. Podczas jego trwania sąd przesłuchuje strony i przeprowadza inne dowody niezbędne do rozpoznania sprawy. Niekiedy konieczne są zeznania świadków lub przedstawienie argumentów w postaci zdjęć, filmów, nagrań, dokumentów. Niepodważalnym dowodem w sprawie są również wyniki badań DNA (np. testu na ojcostwo), które jednoznacznie potwierdzają pokrewieństwo między ubiegającym się o kontakty z dzieckiem ojcem. Po zakończeniu postępowania sąd wydaje postanowienie – jest ono wykonalne z chwilą ogłoszenia [3].

Ustalając kontakty z dzieckiem, należy przede wszystkim pamiętać o jego dobru. Rozstanie rodziców nie może negatywnie wpływać na relacje dziecka z matką czy ojcem. Dziecko w równym stopniu zasługuje na miłość i uwagę obojga rodziców.

Źródła:

  1. https://sg-adwokat.pl/ustalenie-kontaktow-z-dzieckiem/
  2. https://greda-kancelaria.pl/blog/ustalenie-kontaktow-z-dzieckiem/
  3. https://slupinska.eu/blog/sprawa-o-kontakty-z-dzieckiem-jak-przebiega/