Publikacje naukowe

Wykaz wybranych publikacji naukowych dotyczących genetyki sądowej.

 • Paulina Wolańska-Nowak, Agnieszka Parys-Proszek, Ireneusz Sołtyszewski. Searching for dependencies between mtDNA and Y-chromosome markers. International Journal of Legal Medicine (w recenzji)
 • Wojciech Achrem, Paulina Wolańska?Nowak, Ireneusz Sołtyszewski. Opinia biegłego
  z zakresu badań genetycznych jako narzędzie identyfikacji kryminalistycznej, Prokuratura i Prawo (2015) 10: 142-157
 • Paulina Wolańska-Nowak, Agnieszka Parys-Proszek, Ireneusz Sołtyszewski.
  Y chromosome haplogroups distribution in Poland and deduction on subpopulation origin of unknown male suspect ? Bayesian Network approach. Law and Forensic Science, Volume 8, 2014 (2) p. 123-146
 • Soltyszewski, W. Pepinski, P. Wolanska-Nowak, A.Maciejewska, R. Paszkowska, M. Abreu-Glowacka, W. Achrem, A. Jonkisz, A. Lebioda, M. Konarzewska, R. Ploski. Polish population data on 15 autosomal STRs of AmpFlSTR NGM PCR kit. Forensic Science International: Genetics, March 2014, Volume 9, p. 142?149
 • Agnieszka Parys-Proszek, Tomasz Kupiec, Paulina Wolańska-Nowak, Wojciech Branicki, Genetic variation of 15 autosomal STR loci in a population sample from Poland, Legal Medicine 12 (2010) 246?248
 • Paulina Wolańska-Nowak, Ireneusz Sołtyszewski, Attempting to predicting subpopulation origin of unknown suspect on the basis of his/her STR genotype ? Bayesian network approach, 10th International Symposium on Forensic Sciences. ISBN: 978-80-969471-8-8, EAN: 9788096947188, ISSN: 1338-4619
 • Wolańska-Nowak P. Pre-assessment of evidential value of evidences ? examples from forensic expert practice. Problems of Forensic Sciences 2010, vol. LXXXI, 74?90
 • Wolańska-Nowak P. Branicki W., Zastosowanie sieci Bayesowskiej do predykcji pewnych cech fizycznych człowieka na podstawie badań genetycznych, w: Chemometria w nauce i praktyce, (red. Dariusz Zuba i Andrzej Parczewski), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2009, 191-208
 • Wolańska-Nowak P., Branicki W. Zastosowanie sieci bayesowskich do genetycznej identyfikacji człowieka”. Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe”, Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania – Informatyka, (red. Adam Grzech, Krzysztof Juszczyszyn, Halina Kwaśnicka, Ngoc Thanh Nguyen), wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2009, 65-80
 • Zadora G., Wolańska-Nowak P., Application of Bayesian Networks in forensic genetics and criminalistics, Problems of Forensic Sciences, 2009  78 (LXXVIII) 141-159
 • Wolańska-Nowak P., Branicki W., Parys-Proszek A., Kupiec T., A population data for 17 Y-chromosome STR loci in South Poland population sample ? some DYS458.2 variants uncovered and sequenced, Forensic Science International: Genetics 4 (2009) e43?e44
 • Wolańska-Nowak P., Wartość dowodu z badania DNA, w: Badania DNA dla celów sądowych. (red. Branicki W.) Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2008, 117-186
 • Branicki W, Brudnik U, Kupiec T, Wolanska-Nowak P, Wojas-Pelc A. Determination of phenotype associated SNPs in the MC1R gene. Journal of Forensic Science. 2007, 52(2), 349-354
 • Branicki W, Brudnik U, Kupiec T, Wolańska-Nowak P, Szczerbińska A, Wojas-Pelc A. Association of Polymorphic Sites in the OCA2 Gene with Eye Colour Using the Tree Scanning Method. Annals of Human Genetics 2008, 72, 184-92.
 • Parys-Proszek A., Branicki W., Wolańska-Nowak P., Kupiec T., Application of BioRobot M48 to forensic DNA extraction. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1 (August 2008), pp. 58-59.
 • Branicki W., Wolańska-Nowak P., Parys-Proszek A., Kupiec T., Application of the Mentype Argus X-8 kit to forensic casework. Problems of Forensic Sciences 2008, LXXIII, 53?64
 • Branicki W., Wolańska-Nowak P., Kupiec T., Application of Biorobot m48 to DNA extraction from biological specimens analysed in forensic investigations. Problems of Forensic Sciences 2008, LXXVI, 369?381
 • Wolańska-Nowak P., Branicki W., Parys-Proszek A., Kupiec T., Examples of combining genetic evidence?Bayesian network approach, Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1 (August 2008), pp. 669-670.Parys-Proszek A.,
 • Paulina Wolańska-Nowak, On the subtle Southern Polish population subdivision,Problems of Forensic Sciences 2007 ?  71 (LXXI) ?  pages 265 ? 279
 • Wojciech Branicki, Paulina Wolańska-Nowak, Urszula Brudnik, Tomasz Kupiec, Katarzyna Szymańska, Anna Wojas-Pelc, Forensic application of a rapid test for red hair colour prediction and sex determination, Problems of Forensic Sciences 2007, vol. 69, pp. 37 ? 51.
 • Wolańska-Nowak P. Interpretacja wyników ekspertyzy w: Ekspertyza Sądowa, red. Józef Wójcikiewicz . Wydanie drugie, poprawione. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007, 571-602
 • Wolańska-Nowak P., Branicki W., Parys-Proszek A., Usefulness of bayesian networks
  – a forensic genetics perspective
  (in:) Zuba D. (ed) Chemometria – metody i zastosowania, Zakopane 2006, 50
 • Branicki W, Kalista K, Kupiec T, Wolańska-Nowak P, Żołedziewska M, Lessig R., Distribution of mtDNA haplogroups in a population sample from Poland. Journal of Forensic Science. 2005 May;50(3):732-3.
 • Branicki W., Kupiec T., Wolańska-Nowak P., Parys-Proszek A, Ba G., Beyond HV1 and HV2 ?identification of valuable mitochondrial DNA Single Nucleotide Polymorphisms. Progress in Forensic Genetics 10, Elsevier 2004, pp. 100-102
 • Wolańska-Nowak P, Statystyczna interpretacja wyników badań DNA.  II Konferencja Chemometria ? metody i zastosowania. Zakopane 2003
 • Wolańska-Nowak P, Branicki W. Interpretacja wyników badania DNA w procesie karnym. Prokuratura i Prawo 2003, 11: 48-68
 • Wolańska-Nowak P. Interpretacja wyników ekspertyzy w: Ekspertyza Sądowa, Józef Wójcikiewicz , Zakamycze, 2002, 370-372, 547-586
 • Wolańska-Nowak, Branicki W., Kupiec T., STR data for SGM Plus and penta E and penta D loci in a population sample from south Poland, Forensic Science International 127 (2002) 237-239
 • Wolańska-Nowak P, Branicki W, Kupiec T, STR data AmpFlSTR Profiler Plus loci in Southern Poland, Forensic Science International 122 (2-3) (2001), 173-174
 • Wolańska-Nowak, W. Branicki, T. Kupiec, Application of Gene Print Power Plex 16 System in analysing of forensic mix stains, Z Zagadnień Nauk Sądowych, (2001), z.XLVI,
 • Wolańska-Nowak, Wpływ genetycznego zróżnicowania populacji zamieszkującej Polskę Południową na wartość dowodu z badania DNA, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t.III, red. Ewa Gruza i Tadeusz Tomaszewski, Warszawa 2000, 333-338.
 • P. Wolańska-Nowak i W. Branicki, Baza danych profili DNA ? nowe narzędzie dla wymiaru sprawiedliwości, Prokuratura i Prawo 5 (2000) 87-98
 • Wolańska-Nowak, Application of subpopulation theory to evaluation of DNA evidence, Forensic Science International 113 (2000) 63-69.
 • Wolańska-Nowak, Population differentiation and the value of DNA evidence,  Z Zagadnień Nauk Sądowych (1999), z.XXXIX, 103-116.
 • Wolańska-Nowak, Kilka problemów związanych z oceną dowodu z badania DNA, Z Zagadnień Nauk Sądowych (1997), z.XXXVI, 121-131
 • P. Wolańska-Nowak, Twierdzenie Bayesa a interpretacja wartości dowodu biologicznego,
  Z Zagadnień Nauk Sądowych (1997), z. XXXV, 140-150

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz