Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS)

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. brało udział w międzynarodowym programie badania biegłości testów genetycznych – Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS).

Jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce uzyskało 100% zgodności wyników w zakre­sie pro­filowa­nia DNA w tes­tach na ojcost­wo z wymazów z policz­ka i próbek ślad­owych. 

Potwierdza to rzetel­ność, najwyższą jakość i bezstron­ność wykony­wanych badań. Dla pacjenta to dodatkowa gwarancja pewnego wyniku oraz tego, że testy na ojcost­wo przeprowadzane są zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi.

Organizatorem pro­gramu CTS jest amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Program ten posiada akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 uznawaną na całym świecie. Certyfikaty CTS uznają m.in. amerykańskie, kanadyjskie i bry­tyjskie orga­ni­za­c­je (np. Amer­i­can Asso­ci­a­tion for Lab­o­ra­to­ry Accred­i­ta­tion (A2LA), The Nation­al Vol­un­tary Lab­o­ra­to­ry Accred­i­ta­tion Pro­gram (NVLAP), Unit­ed King­dom Accred­i­ta­tion Ser­vice).

.
Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu: Pon-pt: 7:00 – 22:00 Weekendy i święta: 9:00 – 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Emilia Mazur

mgr Emilia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klaudia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz