Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS)

Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices, badania biegłości ctstestDNA Laboratorium Sp. z o.o. brało udział w międzynarodowym programie badania biegłości testów genetycznych – Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS).

Jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce uzyskało 100% zgodności wyników w zakre­sie pro­filowa­nia DNA w tes­tach na ojcost­wo z wymazów z policz­ka i próbek ślad­owych. 

Potwierdza to rzetel­ność, najwyższą jakość i bezstron­ność wykony­wanych badań. Dla pacjenta to dodatkowa gwarancja pewnego wyniku oraz tego, że testy na ojcost­wo przeprowadzane są zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi.

Kto jest organizatorem Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS)?

Organizatorem pro­gramu CTS jest amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Program ten posiada akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 uznawaną na całym świecie. Certyfikaty CTS uznają m.in. amerykańskie, kanadyjskie i bry­tyjskie orga­ni­za­c­je (np. Amer­i­can Asso­ci­a­tion for Lab­o­ra­to­ry Accred­i­ta­tion (A2LA), The Nation­al Vol­un­tary Lab­o­ra­to­ry Accred­i­ta­tion Pro­gram (NVLAP), Unit­ed King­dom Accred­i­ta­tion Ser­vice).

.
Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pomoc 7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

mgr Marcin Kliś

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz